Inschrijfformulier Club van 50

Kortom: iedereen die de vereniging wil steunen!

AGENDA


Zat 22 juni   Schoolhandbal


Zat 29 juni   Schoolhandbal


Vrij    5 juli   Jeugdweekend 5-7 juli

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE CLUB VAN 50


Inschrijfformulier voor de Club van 50


Voornaam / Achternaam : ……………...……………………..………………………………………..

Straat / Huisnummer : ……………...……………………..…………………………………………....

Postcode / Plaats : ……………...……………………..………………………………………….........

Telefoonnummer / E-Mail : ……………...……………………..……………………………………...


Naamsvermelding : Ja / Nee

Betaling : Contant / Per bankoverschrijving

Inschrijfdatum : ……………...……………………..…………………………………………..............

Handtekening lid : ……………...……………………..………………………………………….........


De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar en loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het eerstvolgende jaar. Het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd.


Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 mei door de Secretaris / Penningmeester van de Club van 50 te zijn ontvangen.


Per bankoverschrijving : Binnen 14 dagen na de inschrijfdatum op rekeningnummer NL83Rabo0330634216 onder vermelding van ″Club van 50″ + ″Naam″


 


Reglement Club van 50


Art. 1 Naam

De vereniging draagt de naam "Club van 50" en maakt deel uit van de Handbalvereniging JHC.


Art. 2 Oprichting

De club van 50 is in augustus 2014 opgericht voor onbepaalde tijd.


Art. 3 Doel

Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor JHC. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van JHC betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doeleinden.


Naast bovengenoemd hoofddoel heeft de Club van 50 als doelstelling om één maal per jaar een festiviteit voor de leden te organiseren.


Art. 4 Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap wordt verkregen door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren in de bestuurskamer van JHC of bij één van de bestuursleden van de Club van 50.


4.2 De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar en loopt van 1 augustus tot en met 30 mei van het eerstvolgende jaar. Het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd.


4.3 Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 mei door de Secretaris / Penningmeester van de Club van 50 te zijn ontvangen.


4.4 Beëindiging van het lidmaatschap vindt ook plaats bij overlijden van het lid.


Art. 5 Contributie

De contributie bedraagt € 50,- per jaar. Betaling van de contributie is bij aanvang van het jaar door middel van contante betaling aan één van de bestuursleden of per bankoverschrijving.


Art. 6 Het bestuur

6.1 Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden. Het aantal bestuursleden kan worden gewijzigd door de ledenvergadering. Op dit moment (Augustus 2014) bestaat het bestuur uit de volgende leden:


• Voorzitter

• Penningmeester

• Secretaris


6.2 Het bestuur is belast met het besturen van de Club van 50. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar functie zoals omschreven in Art. 7.


6.3 De zittingsduur van een bestuurslid is twee jaar. Na deze twee jaar kan een bestuurslid zich herkiesbaar stellen.


6.4 Ieder lid van de Club van 50 heeft het recht zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur. Kandidaten kunnen zich tot één week voor de ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.


6.5 Het bestuur wordt gekozen tijdens de ledenvergadering (zie ook Art. 8). Om in het bestuur verkozen te worden dient tenminste de meerderheid van de aanwezige leden voor te stemmen.


6.6 Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt wordt er binnen 8 weken een ledenvergadering gehouden om een nieuw bestuurslid te kiezen. Kandidaten kunnen zich tot één week voor de ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.


6.7 De ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe gegronde redenen kan aandragen. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.


 


Art. 7 Taken van het bestuur


7.1 De voorzitter is belast met de volgende taken:

• Het leiden van de ledenvergaderingen en besprekingen

• Het onderhouden van contacten met het bestuur en leden van Handbalvereniging JHC

• Het promoten en bevorderen van activiteiten van de Club van 50

• Het houden van toezicht op de goede taakuitvoering van de overige bestuursleden

• Het opstellen, in samenwerking met de penningmeester en secretaris, van de agenda's voor alle ledenvergaderingen en besprekingen


7.2 De penningmeester is belast met de volgende taken:

• Het beheren van de financiële middelen van de Club van 50

• Het jaarlijks uitbrengen van een financieel verslag aan de ledenvergadering en het bestuur

• Het op tijd innen van de contributies

• Het tijdig uitvoeren van betalingen

• Het waarnemen van de voorzitter bij diens afwezigheid


7.3 De secretaris is belast met de volgende taken:

• Het voeren van de correspondentie van de Club van 50, dit in overleg met de overige bestuursleden

• Het registreren van de leden van de Club van 50 en het bijhouden van een adressenbestand

• Het uitschrijven van de ledenvergaderingen en besprekingen

• Het notuleren van de ledenvergaderingen en besprekingen


Art. 8 De ledenvergadering


8.1 Tenminste één keer per jaar is er een ledenvergadering. Het bestuur brengt in deze vergadering het jaarverslag uit en doet, met overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van het gevoerde bestuur.


8.2 De ledenvergadering wordt uitgeschreven door de secretaris met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken.


8.3 Behalve de in artikel 8.1 genoemde ledenvergadering kan er een extra ledenvergadering worden uitgeschreven indien het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht.


8.4 Indien tenminste zes leden hiertoe een verzoek indienen zal er een extra ledenvergadering worden uitgeschreven.


8.5 Op de agenda van de ledenvergadering staan tenminste de volgende punten:


1. Opening

2. Notulen vorige ledenvergadering

3. Ingekomen stukken / Mededelingen

4. Jaarverslag penningmeester

5. Bestuursverkiezing

6. Rondvraag

7. Sluiting


Art. 9 Financiële middelen / Bestedingen


9.1 De financiële middelen van de Club van 50 bestaan uit contributies van leden, schenkingen en overige donaties.


9.2 De financiële middelen van de Club van 50 dienen ten goede te komen aan JHC (zie ook Art. 3). Een deel mag door het bestuur worden besteedt aan o.a. drukwerk, representatie en het organiseren van een jaarlijkse festiviteit voor de leden.


9.3 Financiële middelen van de Club van 50 mogen nimmer worden gebruikt voor betalingen aan/van personen (zoals bijv. het betalen van spelers).


9.4 Ieder lid van de Club van 50 heeft het recht om een bestedingsaanvraag in te dienen. Deze aanvraag dient schriftelijk, voorzien van een argumentatie en een kostenschatting, bij één van de bestuursleden te worden ingediend.


9.5 Tevens kan een bestedingsaanvraag worden ingediend door het bestuur van JHC. Deze aanvraag dient schriftelijk, voorzien van een argumentatie en een kostenschatting, bij één van de bestuursleden te worden ingediend.


9.6 Het bestuur van de Club van 50 heeft de bevoegdheid om over bestedingen onder € 1.500,- zelfstandig een besluit te nemen. Deze bestedingen worden in de ledenvergadering verantwoord.


9.7 Bestedingen hoger dan € 1.500,- moeten altijd ter goedkeuring aan de ledenvergadering worden voorgelegd. Indien nodig wordt het bestedingsdoel door stemming bepaald.


9.8 Alle bestedingen worden vooraf door het bestuur van de Club van 50 voorgelegd aan het bestuur van JHC.

 

Art. 10 Reglement

Het reglement kan worden opgevraagd bij één van de bestuursleden. Ook ligt een exemplaar van het reglement ter inzage in de bestuurskamer.

Het reglement kan door de ledenvergadering worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Club van 50.


Art. 11 Ontbinding

Tot ontbinding van de Club van 50 kan slechts worden besloten door de ledenvergadering. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.


Bij ontbinding van de Club van 50 komen de resterende gelden ten goede aan JHC.


 


 Handbalvereniging JHC | 2016